Regulamin konkursu

1. Cel konkursu

Ideą Międzynarodowego Galicyjskiego Konkursu Win GALICJA VITIS 2020, zwanego dalej Konkursem, jest kultywowanie historycznych tradycji winiarskich oraz zacieśnianie przyjaznych kontaktów z krajami winiarskimi Środkowej Europy. Bezpośrednim celem Konkursu jest porównanie jakości win środkowoeuropejskich z winami pochodzącymi z innych części świata, a także promocja kultury wina, również poza tradycyjnymi regionami winiarskimi.

2. Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu jest Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa GALICJA VITIS ® (http://galicjavitis.pl/)

3. Data i miejsce Konkursu

Konkurs odbędzie się w dniach 14 i 15 Maja 2020 roku na Zamku Królewskim w Niepołomicach
k/Krakowa – http://www.zamekkrolewski.com.pl/

4. Warunki uczestnictwa

Wino do Konkursu może zgłosić każdy producent lub dystrybutor wina z każdego kraju świata, zwany dalej „Zgłaszającym”, który zaakceptuje warunki niniejszego regulaminu. Każdy Zgłaszający może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę win.

Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie wina, które:

 • spełniają definicję wina zawartą w Międzynarodowym Kodeksie Praktyk Enologicznych OIV (OIV International Code of Oenological Practices),
 • zostały uzyskane w 100% z winogron zebranych w kraju, w którym wino było butelkowane.

Aby zgłosić wino do Konkursu należy spełnić wszystkie poniższe warunki :

 • dla każdej zgłoszonej do Konkursu próbki wina należy najpóźniej do dnia 5 maja 2020 roku przesłać pocztą elektroniczną prawidłowo wypełnioną Kartę Wina (stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu) na adres: konkurs@galicjavitis.pl ,
 • uiścić opłatę konkursową, zgodnie z punktem 5,
 • próbkę wina należy najpóźniej do dnia 8 maja 2020 roku doręczyć osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres:

Roman Myśliwiec, ul. Krakowska 100A, 38-200 Jasło (kontakt telefoniczny: +48 602 375 851)

 • każda próbka wina zgłoszona do Konkursu powinna składać się z trzech (3) butelek o pojemności 0,75 litra lub większej, albo odpowiedniej liczby mniejszych butelek o łącznej pojemności nie mniejszej, niż 2 litry (np. 4 butelki o pojemności 0,5 litra, 6 butelek o pojemności 0,375 litra, etc.), określanych dalej jako „próbki”,

 • wszystkie butelki składające się na jedną próbkę powinny być wspólnie zapakowane w jedno zbiorcze opakowanie (całe opakowanie może zawierać kilka kompletnych próbek),
 • zarówno opakowanie zawierające próbkę, jak też każda butelka z osobna powinny być oznaczone etykietą zawierającą nazwę wina, nazwę winnicy lub nazwisko producenta oraz symbol właściwej kategorii, zgodnie z punktem 8.

Próbki niewłaściwie oznaczone nie zostaną dopuszczone do Konkursu. Zgłoszone i nadesłane próbki przechodzą na własność Organizatora Konkursu. Koszt dostarczenia próbek ponosi Zgłaszający.

Opakowanie każdej próbki należy czytelnie oznaczyć „ GALICJA VITIS 2020 ”. Próbki przysyłane z zagranicy powinny mieć dodatkowe oznakowanie „Samples of no commercial value”. Dla potrzeb formalności celnych prosimy dołączyć do każdej próbki fakturę proforma o wartości 1,00 euro.

5. Opłaty

Opłata za udział w Konkursie za każdą zgłoszoną próbkę wynosi 120 zł brutto. Opłatę należy uiścić najpóźniej do dnia 7 maja 2020 roku na rachunek Fundacji GALICJA VITIS, 38-200 Jasło, ul. Krakowska 100a, nr konta: 64 2030 0045 1110 0000 0382 1820

6. Jury Konkursu

Jury Konkursu składa się z kilku komisji oceniających oraz Prezydium Konkursu.

Każda komisja składa się z pięciu jurorów z kilku krajów, posiadających profesjonalne przygotowanie do oceny wina, przy czym jurorzy pochodzący z Polski nie powinni stanowić więcej, niż 2/5 składu danej komisji. Pracą każdej komisji kieruje przewodniczący wyznaczony przez Prezydium Konkursu. Liczba komisji zależy od ilości próbek zgłoszonych do Konkursu.

Prezydium Konkursu tworzą: przewodniczący Jury, dyrektor techniczny (enolog) oraz prawnik Konkursu. Prezydium odpowiada za organizację i przebieg Konkursu, a także zapewnienie wszelkich warunków do rzetelnej i bezstronnej oceny zgłoszonych do Konkursu win.

7. Ocena win zgłoszonych do Konkursu

Wszystkie próbki win będą oceniane anonimowo i serwowane z zakrytych butelek, oznaczonych numerem ewidencyjnym. Do wiadomości jurorów podaje się jedynie kategorię i rocznik wina.

Próbki ocenia się w ramach jednolitych kategorii, zgodnie z punktem 8. Kolejność serwowania próbek w danej kategorii ustala się według następujących kryteriów (które uwzględnia się w podanej niżej kolejności):

 • rocznik

 • zawartość cukru resztkowego

 • zawartość alkoholu

Wina ocenia się zgodnie z 100-punktowym systemem oceny rekomendowanym przez Międzynarodową Organizację ds. Winorośli i Wina (OIV). Końcową punktację danego wina oblicza się jako średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez poszczególnych jurorów, po uprzednim odrzuceniu ocen skrajnych.
W przypadku gdy najwyższa liczba punktów w danej kategorii będzie przyznana więcej niż jednemu winu, wówczas przy wyborze Championa będą brane są pod uwagę oceny wszystkich członków Jury.

Arkusze degustacyjne z wynikami ocen poszczególnych win będą przechowywane przez organizatorów Konkursu przez okres nie krótszy niż 5 lat.

8. Kategorie ocenianych win

Wina będą oceniane w ramach następujących kategorii:

Kategoria:

Zawartość cukru resztkowego (g/l):

Symbol kategorii:

I. Wina białe

– wytrawne

(do 4)

I.1

– półwytrawne

(powyżej 4 do 12)

I.2

– półsłodkie

(powyżej 12 do 45)

I.3

II. Wina różowe

– wytrawne

(do 4)

II.4

– pozostałe

(powyżej 4 do 45)

II.5

III. Wina czerwone

– wytrawne

(do 4)

III.6

– pozostałe

(powyżej 4 do 45)

III.7

IV. Wina półmusujące i musujące

– wytrawne

(do 15)

IV.8

– pozostałe

(powyżej 15)

IV.9

V. Wina białe uzyskane z ciemnych odmian winogron (blanc-de-noir)

– wytrawne

(do 4)

V.10

– pozostałe

(powyżej 4 do 45)

V.11

VI. Wina białe wyrabiane przy zastosowaniu specjalnych technologii

Kategoria obejmuje: wina dojrzewające pod warstwą drożdży kożuchujących (flor), wina uzyskane w wyniku długiej maceracji jasnych winogron, wina wyrabiane z przejrzałych, botrytyzowanych lub częściowo podsuszonych winogron, itp., z wyjątkiem win słodkich o zawartości cukru resztkowego powyżej 45 g/l.

– wytrawne

(do 4)

VI.12

– pozostałe

(powyżej 4 do 45)

VI.13

VII. Wina naturalnie słodkie (nie wzmacniane)

– inne niż botrytyzowane

(powyżej 45)

VII.14

– botrytyzowane

(powyżej 45)

VII.15

VIII. Wina likierowe (wzmacniane)

– wytrawne

(do 6)

VIII.16

– pozostałe

(powyżej 6)

VIII.17

N. Wina „naturalne”

Podkategoria obejmuje wina pochodzące z upraw organicznych lub biodynamicznych oraz wina wyprodukowane bez siarkowania lub z minimalnym dodatkiem SO 2 .

– wino powinno być dodatkowo oznaczone literą „N” umieszczoną po symbolu właściwej kategorii (j.w.)

..… N

9. Medale i wyróżnienia

Dla najwyżej punktowanych win przyznaje się medale oraz tytuły Championa w poszczególnych kategoriach.

Na podstawie uzyskanych ocen przyznawane są następujące medale dla najwyżej ocenionych win Konkursu:

 • Wielki Złoty Medal – dla win które uzyskały nie mniej niż 92 punkty

 • Złoty Medal – dla win które uzyskały nie mniej niż 86 punktów

 • Srebrny Medal ­­– dla win które uzyskały nie mniej niż 82 punkty

 • Ogólna liczba przyznanych medali nie może jednak przekraczać 30 procent ogólnej liczby zgłoszonych do Konkursu próbek.

  Tytuł Championa przyznaje się dla najwyżej ocenionego wina w następujących kategoriach:

  1) wina białe wytrawne (łącznie kategorie I.1, V.10 i VI.12)
  2) wina białe półwytrawne i półsłodkie (łącznie kategorie I.2, I.3, V.11 i VI.13)
  3) wina różowe (łącznie kategorie II.4 i II.5)
  4) wina czerwone (łącznie kategorie III.6 i III.7)
  5) wina półmusujące i musujące (łącznie kategorie IV.8 i IV.9)
  6) wina naturalnie słodkie (łącznie kategorie VII.14 i VII.15)
  7) wina likierowe (łącznie kategorie VIII.16 i VIII.17)
  8) wina naturalne (podkategoria N)

  Tytułu championa nie przyznaje się, jeśli w danej kategorii przedstawiono do oceny mniej niż 10 próbek.

  Jury może nie przyznać medalu w danej kategorii. Niezależnie od wymienionych wyżej medali i wyróżnień Jury może przyznawać nagrody specjalne. Decyzje Jury są ostateczne.

  10. Inne postanowienia

  Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do druku i dystrybucji etykiet samoprzylepnych z motywem Konkursu, służących do oznaczania win wyróżnionych tytułem championa oraz medalami. Etykiety takie dostarcza organizator na zamówienie producenta lub dystrybutora zgłaszającego wino do Konkursu, w ilości ściśle odpowiadającej ilości wina podanej w formularzu zgłoszeniowym. Wspomniane etykiety mogą być używane bez ograniczeń do oznaczania wyróżnionego wina, aż do wyczerpania jego zapasów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i kosztów nabycia etykiet zostaną rozesłane do nagrodzonych medalami producentów.

  Producenci i dystrybutorzy nagrodzonych win mogą używać w celach promocyjnych wizerunków medali, dyplomów, a także innych motywów graficznych związanych z Konkursem, w formie drukowanej lub elektronicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody organizatorów.

  Wyniki Konkursu (z wymienieniem win, które uzyskały co najmniej 80 punktów) będą opublikowane na stronie internetowej Konkursu: www.galicjavitis.pl oraz przekazane do opublikowania ogólnopolskim mediom i agencjom prasowym.

  Przystąpienie do Konkursu oznacza zaakceptowanie powyższego regulaminu

  Partnerzy Konkursu