XII Międzynarodowy Konkurs Win GALICJA VITIS – KRYNICA  ZDRÓJ  2024

 

REGULAMIN KONKURSU

 

1. Cel konkursu

Ideą Międzynarodowego Konkursu Win GALICJA VITIS 2024, zwanego dalej Konkursem, jest kultywowanie historycznych tradycji winiarskich oraz zacieśnianie przyjaznych kontaktów z krajami winiarskimi środkowej Europy. Bezpośrednim celem Konkursu jest porównanie jakości win środkowoeuropejskich z winami pochodzącymi z innych części świata, a także promocja kultury wina, również poza tradycyjnymi regionami winiarskimi.

2. Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Na Rzecz Rozwoju i Promocji Winiarstwa GALICJA VITIS® (https://galicjavitis.pl/)

3. Data Konkursu

Konkurs odbędzie się w dniach 16 i 17 maja 2023 roku w Hotelu Prezydent w Krynicy Zdroju.

4. Warunki uczestnictwa

Wino do Konkursu może zgłosić każdy producent lub dystrybutor wina z każdego kraju świata, zwany dalej „Zgłaszającym”, który zaakceptuje warunki niniejszego regulaminu. Każdy Zgłaszający może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę win.

Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie wina, które:

 • spełniają definicję wina zawartą w Międzynarodowym Kodeksie Praktyk Enologicznych OIV (OIV International Code of Oenological Practices),
 • zostały uzyskane w 100% z winogron zebranych w kraju, w którym wino było butelkowane.

Aby zgłosić wino do Konkursu należy spełnić wszystkie poniższe warunki:

 • dla każdej zgłoszonej do Konkursu próbki wina, należy najpóźniej do dnia 7 maja 2024 roku przesłać pocztą elektroniczną prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszenia wina (stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu) na adres: konkurs@galicjavitis.pl
 • uiścić opłatę konkursową, zgodnie z punktem 5 regulaminu,
 • próbki wina należy najpóźniej do dnia 7 maja 2024 roku doręczyć osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres:
  Fundacja GALICJA VITIS, ul. Krakowska 100A, 38-200 Jasło (kontakt tel.: +48 602 375 851)
 • każda próbka wina zgłoszona do Konkursu powinna składać się z trzech (3) butelek o pojemności 0,75 litra lub większej, albo odpowiedniej liczby mniejszych butelek o łącznej pojemności nie mniejszej, niż 2 litry (np. 4 butelki o pojemności 0,5 litra, 6 butelek o pojemności 0,375 litra, etc.), określanych dalej jako „próbki”,
 • wszystkie butelki składające się na jedną próbkę powinny być wspólnie zapakowane w jedno zbiorcze opakowanie (całe opakowanie może zawierać kilka kompletnych próbek),
 • zarówno opakowanie zawierające próbkę, jak też każda butelka z osobna powinny być oznaczone etykietą zawierającą nazwę wina, nazwę winnicy lub nazwisko producenta oraz symbol właściwej kategorii, zgodnie z punktem 8.

Próbki niewłaściwie oznaczone nie zostaną dopuszczone do Konkursu. Zgłoszone i nadesłane próbki przechodzą na własność Organizatora Konkursu. Koszt dostarczenia próbek ponosi Zgłaszający.

Opakowanie każdej próbki należy czytelnie oznaczyć GALICJA VITIS 2024. Próbki przysyłane z zagranicy powinny mieć dodatkowe oznakowanie: „Samples of no commercial value”. Dla potrzeb formalności celnych prosimy dołączyć do każdej przesyłki fakturę proforma o wartości 1,00 euro.

5. Opłaty

Opłata za udział w Konkursie za każdą zgłoszoną próbkę wynosi 120 zł brutto. Opłatę należy uiścić najpóźniej do dnia 7 maja 2024 roku na rachunek: Fundacja GALICJA VITIS, 38-200 Jasło, ul. Krakowska 100a, nr konta: 64 2030 0045 1110 0000 0382 1820.

6. Jury Konkursu

Jury Konkursu składa się z kilku komisji oceniających oraz Prezydium Konkursu.

Każda komisja składa się z pięciu jurorów z kilku krajów, posiadających profesjonalne przygotowanie do oceny wina, przy czym jurorzy pochodzący z Polski nie powinni stanowić więcej, niż 2/5 składu danej komisji. Pracą każdej komisji kieruje przewodniczący wyznaczony przez Prezydium Konkursu. Liczba komisji zależy od ilości próbek zgłoszonych do Konkursu.

Prezydium Konkursu tworzą: przewodniczący, dyrektor techniczny (enolog) oraz prawnik Konkursu. Prezydium odpowiada za organizację i przebieg Konkursu, a także zapewnienie wszelkich warunków do rzetelnej, poufnej i bezstronnej oceny zgłoszonych do Konkursu win.

7. Ocena win zgłoszonych do Konkursu

Wszystkie próbki win będą oceniane anonimowo i serwowane z zakrytych butelek, oznaczonych numerem ewidencyjnym. Do wiadomości jurorów podaje się jedynie numer próbki, kategorię i rocznik wina.

Próbki ocenia się w ramach jednolitych kategorii, zgodnie z punktem 8. Kolejność serwowania próbek
w danej kategorii ustala się według następujących kryteriów (które uwzględnia się w podanej niżej kolejności):

 • rocznik
 • zawartość cukru resztkowego
 • zawartość alkoholu

Wina ocenia się zgodnie z 100-punktowym systemem oceny rekomendowanym przez Międzynarodową Organizację ds. Winorośli i Wina (OIV). Końcową punktację danego wina oblicza się jako średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez poszczególnych jurorów, po uprzednim odrzuceniu ocen skrajnych.
W przypadku gdy najwyższa liczba punktów w danej kategorii będzie przyznana więcej niż jednemu winu, wówczas przy wyborze Championa będą brane pod uwagę oceny wszystkich członków Jury.

Arkusze degustacyjne z wynikami ocen poszczególnych win będą przechowywane przez organizatorów Konkursu przez okres nie krótszy niż 2 lata.

8. Kategorie ocenianych win

Wina będą oceniane w ramach następujących kategorii:

Kategoria: Zawartość cukru resztkowego (g/l): Symbol kategorii:
I. Wina białe
– wytrawne (do 4) I.1
– półwytrawne (powyżej 4 do 12) I.2
– półsłodkie (powyżej 12 do 45) I.3
II. Wina różowe
– wytrawne (do 4) II.4
– pozostałe (powyżej 4 do 45) II.5
III. Wina czerwone
– wytrawne (do 4) III.6
– pozostałe (powyżej 4 do 45) III.7
IV. Wina półmusujące i musujące
– wytrawne (do 15) IV.8
– pozostałe (powyżej 15) IV.9
V. Wina białe uzyskane z ciemnych odmian winogron (blanc-de-noir)
– wytrawne (do 4) V.10
– pozostałe (powyżej 4 do 45) V.11

VI. Wina białe wyrabiane przy zastosowaniu specjalnych technologii

Kategoria obejmuje: wina dojrzewające pod warstwą drożdży kożuchujących (flor), wina uzyskane w wyniku długiej maceracji jasnych winogron, wina wyrabiane z przejrzałych, botrytyzowanych lub częściowo podsuszonych winogron, itp., z wyjątkiem win słodkich o zawartości cukru resztkowego powyżej 45 g/l.

– wytrawne (do 4) VI.12
– pozostałe (powyżej 4 do 45) VI.13
VII. Wina naturalnie słodkie (nie wzmacniane)
– inne niż botrytyzowane (powyżej 45) VII.14
– botrytyzowane (powyżej 45) VII.15
VIII. Wina likierowe (wzmacniane)
– wytrawne (do 6) VIII.16
– pozostałe (powyżej 6) VIII.17

N. Wina „naturalne”

Podkategoria obejmuje wina pochodzące z upraw organicznych lub biodynamicznych oraz wina wyprodukowane bez siarkowania lub z minimalnym dodatkiem SO2.

– wino powinno być dodatkowo oznaczone literą „N” umieszczoną po symbolu ..… N właściwej kategorii (j.w.)  

9. Medale i wyróżnienia

Dla najwyżej punktowanych win przyznaje się medale oraz tytuły Championa w poszczególnych kategoriach.

Na podstawie uzyskanych ocen przyznawane są następujące medale dla najwyżej ocenionych win Konkursu:

 • Wielki Złoty Medal – dla win które uzyskały nie mniej niż 92 punkty
 • Złoty Medal – dla win które uzyskały nie mniej niż 88 punktów
 • Srebrny Medal – dla win które uzyskały nie mniej niż 84 punkty

Ogólna liczba przyznanych medali nie może jednak przekraczać 30 procent ogólnej liczby zgłoszonych do Konkursu próbek.

Tytuł Championa przyznaje się dla najwyżej ocenionego wina w następujących kategoriach:

1)   wina białe wytrawne (łącznie kategorie I.1, V.10 i VI.12)
2)   wina białe półwytrawne i półsłodkie (łącznie kategorie I.2, I.3, V.11 i VI.13)
3)   wina różowe (łącznie kategorie II.4 i II.5)
4)   wina czerwone (łącznie kategorie III.6 i III.7)
5)   wina półmusujące i musujące (łącznie kategorie IV.8 i IV.9)
6)   wina naturalnie słodkie (łącznie kategorie VII.14 i VII.15)
7)   wina likierowe (łącznie kategorie VIII.16 i VIII.17)
8)   wina naturalne (podkategoria N)

Tytułu Championa nie przyznaje się, jeśli w danej kategorii przedstawiono do oceny mniej niż 10 próbek.

Jury może nie przyznać medalu w danej kategorii. Niezależnie od wymienionych wyżej medali i wyróżnień Jury może przyznawać nagrody specjalne. Decyzje Jury są ostateczne.

10. Inne postanowienia

Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do druku i dystrybucji etykiet samoprzylepnych z motywem Konkursu, służących do oznaczania win wyróżnionych tytułem Championa oraz medalami. Etykiety takie dostarcza organizator na zamówienie producenta lub dystrybutora zgłaszającego wino do Konkursu. Wspomniane etykiety mogą być używane bez ograniczeń do oznaczania wyróżnionego wina, aż do wyczerpania jego zapasów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i kosztów nabycia etykiet zostaną rozesłane do nagrodzonych medalami producentów.

Producenci i dystrybutorzy nagrodzonych win mogą używać w celach promocyjnych wizerunków medali, dyplomów, a także innych motywów graficznych związanych z Konkursem, w formie drukowanej lub elektronicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody organizatorów.

Wyniki Konkursu (z wymienieniem win, które uzyskały co najmniej 80 punktów) będą opublikowane na stronie internetowej Konkursu: https://galicjavitis.pl/ oraz przekazane do opublikowania ogólnopolskim mediom i agencjom prasowym.

Przystąpienie do Konkursu oznacza zaakceptowanie powyższego regulaminu.

Partnerzy Konkursu